Privacy Policy Service Documents Terms o

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W świecie gdzie wszyscy się dzielą swoim życiem my cenimy Twoją Prywatność.

I. Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

IS Consulting Michał Zdunowski
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 11/44
01-471 Warszawa
NIP: 5272408723
REGON: 141173429

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu oraz do zawarcia umowy oraz niezbędne do jej realizacji i prawidłowego wykonania.

III. Stosowanie Plików Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarkę wywołującą można było zidentyfikować również po zmianie stron.

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane:
- ustawienia języka
- Dane logowania
- Informacje o lokalizacji / granicach

IV. Przekazywanie Danych Osobowych

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Wix.com Ltd 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel – w celu realizacji obsługi strony internetowej isconsulting.pl.

- Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – w celu rejestracji i obsługi uczestników warsztatowych za pomocą platform Forms, SharePoint oraz Teams.

- Escobar sp. z o.o., ul. Górczewska 224/258, 01-460 Warszawa – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych w celach księgowych.

- Fakturownia Sp. z o.o, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania systemu do wystawiania faktur.

- podmiotom współpracującym z administratorem danych w toku świadczenia usług.

 

Dane osobowe mogą być też przekazane organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, jeśli wymagają tego obowiązujące regulacje.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 45 ust. 1 RODO - decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja) lub art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

V. Newsletter

Nie spamujemy naszych klientów Newsletter-ami.

VI. Formularz Kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VII, Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).